تا الان بیشتر از صد تا دلیل برای نداشتنت پیدا کردم

چرا؟

راستی چرا؟!