میترسم که همین الانش هم مرده باشیم ولی باز هم از مردن بترسیم...:توبه روکردن انسان به خداست و  مرحلۀ انتهایی عبودیت و استغفار است، به نحوی که فرد روی خود را از خدا به سوی دیگر نچرخاند...