اگر گریه نکنم ،زار نزنم،از غم نمیرم موقع خواندن این کتاب

اگر نگویم یا  لیتنی کنت معکم

عاقبتم به یا لیتنی کنت ترابا خواهد رسید...


1.فتح خون...

2.اگر نبود.اگر نیامده بودی به دنیایم.اگر سیلی نمیزدی به صورتم. اگر از خواب بیدارم نمیکردی...از بوی تعفن خودم هم حالم به هم میخورد.تو حر دنیای منی.حری خود خودش.ممنون از آمدنت، دست گیری ات،حرف هایت،نگاهت،بلیت آنروز موزه،آن کتاب خانه که نشانم دادی،عکست روی میزم،ماندنت وقتی همه شکستند و گریاندند و تنها رهایم کردند.ممنون که میگذاری با خودت خودم باشم.ممنون که نامه های ننوشته ام را میخوانی. ممنون که رفیقی بیشتر از لیاقتم.


یا لیتنی کنت معکم....