فقط دارم حواسم را پرت میکنم همین

.فیلم میبینم.یعنی فیلم نمیبینم

فیلم میبینم که کاری به جز فیلم دیدن انجام ندهم

.


با همین دلیل بالا کتاب میخوانم،به دانشگاه میروم،موسیقی گوش میکنم و هر روز وقتم را به بهترین شکل ممکن تلف میکنم!