خودت را ،خودت را تورا دوست داشتم.....

تو را دوست داشتم هیاهو نکردم....