همینقدر امید بخش که وسط این آشوبستان دارم دلم را می آورم پیشتان تا آرامم کنید. همینقدر مرهم برای دلم که شما که نه من یک شباهت عجیب بین خودم و خودتان پیدا کرده ام.

همینقدر حس خوشبختی میکنم که چشمم به چشمتان خواهد افتاد و برایتان در دل خواهم گفت و درد دل خواهم کرد.


همینقدر ساده ،بی هیچ کلمه ی سختی بگویم میشود دوستتان داشته باشم؟


همینقدر خوب که دارم میرم دیدار دختر باران و خواهر ماه

:)