از همان هایی که زیر زبان میگذارم و صدای ترق ترق میدهد.


شکلات را از دستان کوچک مهربان خواهرم نمیگیرم چون نمیخواهم که مزه ای را که او در زیر زبانش هست تجربه کنم.یک بار برای همیشه مزه ی آدامس موزی من را نمک گیر کرده است و حالا چند ماه است که نمیتوانم آدامس موزی بجوم.


دوست داشتنش مزه ی آدامس جیلی بیلی میداد .نه شیرین نه تلخ نه ترش.مزه ی غم انگیز.تا حالا چیزی با مزه ی غم انگیز خورده اید؟


+کور بود نمیدید من که از سیب  متنفرم خونشون از دستش سیب قرمز میگیرم؟

_کور بود دیگه.گور نبود نمیپرسید