دل تکانی مثل خانه تکانی است.فقط خاک غصه ها را میگیریم و مرتبشان میکنیم.

باید دل کشی کرد مثل اسباب کشی.

همه ی

غم ها

شادی ها

و آدم های اضافی را...

برد و ریخت یک جای دور...خیلی دور..
شاید به متن بالا ربط نداشته باشد اما این کلمات ربط و بی ربط نمیشناسند.اذان است.اذان مغرب یک  جمعه ی زمستانی.برای ظهور بهار یک صلوات میفرستید؟