این حس های یک یهویی که توی دلم می اندازی 

این آدم هایی که جلوی راهم قرار میدهی همان هایی که باهم درد مشترک داریم و درد و درمانمان تویی 

این که حواست هست و بی ادبی های من را داد نمیزنی

برایم هدیه میفرستی

مراقبم هستی

سیر و سیرابم میکنی

روی زخم دلم نمک میپاشی 

تو را بیشتر و بیشتر عاشقم ولی تورا بیشتر و بیشتر نمیتوانم حمد بگویم

مراقب دلم باش

دلم را برای خودت صیقلی و تمیز نگه دار تا گرد غیرتو رویش ننشیند.