واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مثل زلزله ها که بی خبر میایند و ما را پر از اضطراب میکنند ،


بیا...

بی خبر.اما برای همیشه...


  • فاطمه.صاد

معمارباش