میدانم که سخت است.همیشه بالا رفتن از کوه دشوارتر  از پایین آمدن از سر پایینی هاست.بالا که میروی باید حساب همه چیز دستت باشد.باید راهنماهم داشته باشی. و پا روی جا پای راهنمایت بگذاری.اما پایین آمدن از سرازیری ها آسان تر است خودت هم نای آمدن نداشته باشی پاهایت تو را میکشانند.همیشه همینطور است.حفظ کردن شعر های چرت و پوچ آسان تر از حفظ اشعار حافظ و قرآن است.کال کال مردن آسان تر از رسیدن و شیرین و آبدار شدن است.
این که نتراشیده و بیریخت باشی آسان است اما جلوه ی بدی دارد.
خدایا ازین نتراشیدگی ها،جرم گرفتن ها به تو پناه می آورم به تو که پاک ترین وجود جهانی.لطفا کمکمان کن.