اگر خورشید نبود؟ یادم میاد وقتی بچه بودیم یک بار موضوع انشامون همین شد.از جواب های کلیشه ای میگذرم اما فیزیک هم ثابت کرده است که خورشید باید باشد و نبودنش فرض محال است 

خورشید همیشه خورشیده...حتی وقتایی که پشته ابره... میتابه ونور میبخشه.مگه خورشید پشت ابر نور وگرما نداره؟
+انقدر برای پشت ابر بودنش نق نزنیم، از اتاق تاریکی که براخودمون ساختیم بیرون بیایم و به آسمون نگاه کنیم ... گیریم ابرها کنار رفتند. ابرها که بودند چه گلی به سر خودمون وبقیه زدیم که انقدر ادعا داریم؟
گرمایش را احساس میکنم ، میدانم که هست.این روز ها هوا بارانیست اوضاع از همیشه خراب تر است باران شدید تر شده است دارد سیل خون راه میفتد اما میدانم این ها همه اش نشانه اند باران که بند بیاید ابرها کنار میروند:)تو میایی و همه آسمان شهر رنگین کمان میشود:)
قدر خورشید پشت ابر رو بدونیم:)
+خورشید که تا ابد پشت ابر نمیمونه؟!
 
التماس دعای فرج
یا مهدی