من بدو آهو بدو ،من بدو آهو بدو...

دنبال آهو که بدوی ،او تند تر میدود.قانونش همین است..

محال است که دستت به آن برسد.هیچ گاه،تاخود ابد هم همین است...

آهو را که ول کنی،کم محلی اش بکنی،زیاد طول نمیکشد که خودش برمیگردد...


+چشمی که گناه میکند وزبانی که میگوید  اَللهم اَرنی الطلعه الرشیده.


برای دل های سیاه هم دعا کنیم..یاعلی