واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

وسیع باش

 و تنها

 و سر به زیر

و سخت...
+تولدمان مبارکمان:)

-مال تو با یک روز تاخیرْ

  • فاطمه.صاد